WWW Szkoły | WWW Biblioteki szkolnej

Internat przy Zespole Szkół nr 1 w Sierpcu

ul. Armii Krajowej 8a/1

tel. (024) 275 - 25 - 12

INFORMACJE OGÓLNE

AKTUALNOŚCI

 

 

   Strona główna

 

.............................................

          /miejscowość i data/

 

PODANIE

Proszę o przyznanie miejsca w Internacie przy Zespole Szkół nr1 w Sierpcu

mojemu synowi /córce

 

...............................................................................................PESEL…………………..............    

                                   /imię i nazwisko ucznia/

 

uczniowi szkoły .......................................................……..klasy…….......................................

                                                             /nazwa szkoły                                                                 //klasa i specjalność/

 

urodzony…………………………..w…………….…….…….....              

 

Imiona/ nazwisko rodziców..........................................................................................................

Miejsce stałego zamieszkania ......................................................................................................

                                    /adres domowy, kod pocztowy, gmina/

Odległość od miejsca zamieszkania do szkoły ..................................... km

Możliwość dojazdu do szkoły /środki lokomocji, czas dojazdu/ .................................................

Liczba osób w rodzinie /rodzice + dzieci/ ...................................................................................

Telefon kontaktowy do rodzica………………………………………………………………..

Telefon kontaktowy do ucznia…………………………………………………………………

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam,                   że przedstawione przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

 

........................................                                                                .............................................

         /miejscowość i data/                                                                                                    /podpis ojca, matki lub opiekuna/

 

 

 

DECYZJA

 

Wniosek ...................................................................................................................................................................... załatwiono:

/imię i nazwisko/

 

a/ pozytywnie ..................................................................................................................................................................................

b/ odmownie ...................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

/uzasadnienie/

 

                                                                                              .................................................

                                                                                                   /podpis kierownika internatu/

 


szablony