WWW Szkoły | WWW Biblioteki szkolnej

Internat przy Zespole Szkół nr 1 w Sierpcu

ul. Armii Krajowej 8a/1

tel. (024) 275 - 25 - 12

INFORMACJE OGÓLNE

AKTUALNOŚCI

 

 

   Strona główna

Regulamin Internatu

 

I. Postanowienia ogólne.

 • Internat jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, przeznaczoną głównie dla uczniów szkół średnich mieszkających poza Sierpcem.

 • Regulamin określa szczegółowe zasady działalności Internatu, tworzy warunki dla rozwijania samorządności wychowanków, partnerstwa i współodpowiedzialności za funkcjonowanie placówki.

 • Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Radę Pedagogiczną.


 

II. Cele i zadania Internatu.

 • Celem Internatu jest umożliwienie uczniom realizacji kształcenia i wspomaganie opiekuńczo-wychowawczej roli szkoły i rodziny oraz stwarzanie optymalnych warunków do rozwoju zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień.

 • Internat zapewnia wychowankom stałą opiekę i realizację procesów wychowawczych w czasie odbywania przez nich nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

 • Podstawowym zadaniem realizowanym przez zespół wychowawców w grupie jest dążenie do pełnego usamodzielnienia wychowanków i przygotowanie ich do dorosłego życia z uwzględnieniem godności osobistej, autonomii, poczucia własnej wartości i twórczej aktywności.

Do zadań Internatu w szczególności należy:

 • Zapewnienie wychowankom zakwaterowania za odpłatnością i pełnego wyżywienia wg stawki ustalonej przez Kierownika Internatu,

 • Zapewnienie właściwych warunków sanitarno-higienicznych,

 • Zapewnienie właściwych warunków do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień,

 • Stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz organizowania własnych imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych,

 • Upowszechnianie różnych form aktywności fizycznej i dbałości o własny stan zdrowia,

 • Wdrażanie do samodzielnego wykonywania różnych prac porządkowo-gospodarczych,

 • Rozwijanie samorządności wychowanków, ich samodzielności i zaradności życiowej,

 • Zapewnienie warunków do nauki i wypoczynku.


 

III. Organizacja Internatu.

 • Internat czynny jest w okresie trwania zajęć dydaktycznych w szkole (od poniedziałku godz. 7.00 do piątku godz. 19.00.

 • Podstawową komórkę organizacyjną Internatu stanowi grupa wychowawcza.

 • Liczebność grupy może wynosić 35-40 osób.

 • Opiekę wychowawczą nad grupą sprawuje wychowawca.

 • Kierownik Internatu, w miarę możliwości kadrowo-organizacyjnych, powierza prowadzenie grupy wychowawcom przez cały okres pobytu wychowanków w placówce, aż do ukończenia nauki,

 • W celu realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych działa „Zespół Wychowawczy Internatu”, w skład którego wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni Internatu.

 • Zespół Wychowawczy ma prawo dokonywania analizy działalności opiekuńczo-wychowawczej oraz formułowanie wniosków zmierzających do stałego podnoszenia jej poziomu.

 • Nadzór nad wykonaniem wniosków z posiedzeń Zespołu Wychowawczego oraz zadań z nich wynikających sprawują przewodniczący Zespołu Wychowawczego i Kierownik Internatu.

 • Wychowawcy mają obowiązek uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach rozpatrujących sprawy wychowanków grupy.

 • Podstawą realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych Internatu jest roczny plan pracy opracowany przez Kierownika placówki lub wyznaczonego przez niego wychowawcę, opiniowany przez Zespół Wychowawczy Internatu i zatwierdzony.

 • Plan zajęć opiekuńczo-wychowawczych zatwierdza Kierownik Internatu.

 • Rozkład dnia i tygodnia w Internacie uwzględnia czas na naukę, pracę na rzecz Internatu i środowiska, zajęcia kulturalne i sportowe oraz inne formy wypoczynku i rozrywki. Rozkłady te winny być zaopiniowane przez Zespół Wychowawczy Internatu i MRI.

 • Reprezentantami ogółu mieszkańców Internatu są organy Młodzieżowej Rady Internatu.

 • Pracami samorządu Internatu kieruje Młodzieżowa Rada Internatu, która składa się z zarządu MRI i przewodniczących samorządów grup. Pracami MRI kieruje 3-osobowy zarząd wybrany w demokratycznych wyborach. Kadencja MRI trwa 1 rok szkolny.

 • Opiekę nad Młodzieżową Radą Internatu sprawuje dyżurujący wychowawca.

 • Młodzieżowa Rada Internatu może przedstawiać Kierownikowi Internatu, Zespołowi Wychowawczemu Internatu wnioski i opinie we wszystkich sprawach, w szczególności dotyczących podstawowych praw i obowiązków mieszkańców Internatu określonych w rozdziale V, w pkt. IV Regulaminu.

 • Młodzieżowa Rada Internatu ponosi współodpowiedzialność za realizację zadań określonych przez Regulamin Internatu.

 • W Internacie mogą działać organizacje młodzieżowe i społeczne. Zgodę na działalność tych organizacji wydaje Kierownik Internatu. Zadania tych organizacji określają ich statuty.

 • Wewnętrzne życie wychowanków Internatu regulują przepisy porządkowe opracowane na każdy rok szkolny przez Kierownika Internatu, opiniowane przez MRI, stanowią one integralną część Regulaminu Internatu.


 

IV. Wychowankowie.

 • O przyjęcie do Internatu może ubiegać się każdy uczeń sierpeckiej szkoły średniej mieszkający poza terenem miasta.

 • Podanie o przyjęcie do Internatu składa uczeń (rodzice, opiekunowie) w trybie określonym przez kierownika.

 

       Wychowanek ma prawo do:

 • Zakwaterowania za odpłatnością i pełnego, odpłatnego wyżywienia;

 • Korzystania z pomieszczeń, urządzeń i pomocy dydaktycznych Internatu służących do nauki własnej, rozwijania i pogłębiania zainteresowań i uzdolnień;

 • Wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych w Internacie oraz w porozumieniu z wychowawcą, w innych zajęciach kulturalnych, sportowych, turystycznych i technicznych w środowisku;

 • Korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w Internacie;

 • Współuczestnictwa poprzez przedstawicielstwa samorządowe w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych Internatu;

 • Przyjmowania osób odwiedzających na terenie Internatu za wiedzą wychowawcy i przy przestrzeganiu ustalonych przepisów porządkowych ;

 • Opuszczania Internatu w czasie wolnym do godz. 20.00 po obowiązkowym wpisaniu się do zeszytu wyjść;

 • Zwolnienia w czasie nauki własnej w uzasadnionych przypadkach.


 

        Obowiązkiem wychowanka mieszkającego w Internacie jest:

 • Wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki;

 • Zachowywać ciszę w czasie nauki 16.00-18.30 i snu 22.00-7.00;

 • Przestrzegać postanowień przepisów porządkowych i stosować się do ramowego porządku dnia;

 • Utrzymywać porządek, czystość, estetykę pokojów mieszkalnych, pomieszczeń w Internacie i otoczenia zewnętrznego;

 • Dbać o sprzęt i urządzenia Internatu, a za zawinione zniszczenia ponosić odpowiedzialność materialną;

 • Dbać o wspólne mienie;

 • Chodzić w Internacie w miękkim obuwiu;

 • Uczestniczyć w doraźnych pracach na rzecz Internatu i środowiska;

 • Pełnić rzetelnie dyżury porządkowe, w stołówce;

 • Dokonywać drobnych napraw sprzętu i poprawiać wystrój pokojów mieszkalnych;

 • Podporządkować się poleceniom Wychowawców, Kierownikowi i postanowieniom Młodzieżowej Rady Internatu;

 • Każdorazowo zgłaszać wychowawcy wyjścia oraz wyjazdy i powroty w ciągu całego tygodnia wpisując się w zeszyt wyjść lub wyjazdów;

 • Odnosić się z szacunkiem do pracowników Internatu i współmieszkańców, a szczególności otaczać opieką najmłodszych kolegów;

 • Przestrzegać zasad kulturalnego zachowania się w każdym miejscu;

 • W razie choroby lub wypadku niezwłocznie zgłosić ten fakt do Wychowawcy dyżurnego;

 • Za szczególnie rażące naruszenie zasad współżycia społecznego, szkodliwy wpływ na mieszkańców oraz w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków , o których mowa w punkcie IV, wychowanek może utracić prawo do zamieszkania w Internacie;

 • Decyzję o usunięciu wychowanka z Internatu, po zaopiniowaniu przez Zespół Wychowawczy Internatu, podejmuje Kierownik Internatu;

 • Wychowanek usunięty ze szkoły straci prawo do mieszkania w Internacie.

 

        Wychowankom szczególnie wyróżniającym mogą być
        przyznane następujące formy nagród:

 • Pochwała wychowawcy;

 • Pochwała Kierownika Internatu;

 • Nagroda rzeczowa;

 • List pochwalny do rodziców;

        W przypadku rażącego naruszenia zasad współżycia
        w Internacie i przepisów
porządkowych wychowanek może zostać ukarany:

 • Ostrzeżeniem ze strony wychowawcy;

 • Naganą Kierownika Internatu;

 • Zawiadomieniem rodziców i szkoły;

 • Usunięciem z Internatu decyzją Kierownika Internatu po zasięgnięciu opinii Zespołu Wychowawczego.

 

V. Pracownicy Internatu.

       W Internacie są zatrudnieni:

 • Pracownicy pedagogiczni,

 • Pracownicy administracji i obsługi,

 • Pracownikami pedagogicznymi są Kierownik, wychowawcy,

 • Obowiązki pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi określają odpowiednio: Karta Nauczyciela, regulamin pracy oraz szczegółowy zakres czynności i obowiązków.

 

VI. Dokumentacja pracy.

       Internat prowadzi następującą dokumentację:

 • Roczny plan pracy Internatu,

 • Dzienniki zajęć wychowawczych,

 • Zeszyty wyjść i wyjazdów wychowanków,

 • Książkę protokołów posiedzeń Zespołu Wychowawczego Internatu,

 • Tygodniowy harmonogram pracy pracowników pedagogicznych,

 • Plan dyżurów wychowawców.

 

 

szablony